2percVážená pani, Vážený pán!
Dovoľte, aby som Vás v mene všetkých členov Športového klubu Koryo oslovil a požiadal o pozornosť. Náš záujem sa upriamuje na 2% (resp. 3%) z daní fyzických a právnických osôb, ktoré môžete na základe svojho vlastného uváženia venovať organizácii, pre ktorú ste sa dobrovoľne rozhodli. My, ako občianske združenie venujúce sa podpore a rozvoju športu, na základe § 50 Zákona o dani z príjmov máme nárok na 2% (3%) z Vami odvedených daní.
Týmto si Vás dovoľujem poprosiť o Vašu podporu a poukázanie 2% (resp. 3%) z Vami zaplatených daní.
Náš športový klub trénuje deti, mládež a dospelých kórejské bojové umenie Taekwon-Do ITF. Je to moderné bojové umenie zamerané predovšetkým na obranu, podporuje rozvoj ducha a silného tela. V súčasnosti Taekwon-Do, podobne ako Karate je aj súťažný šport. Súťaží sa v štyroch disciplínach (voľný boj, zostavy, špeciálne a prerážacie techniky).
Okrem toho sme v roku 2015 ako prví na Slovensku rozbehli kurzy „TKD Tigers“ pre deti od 3 do 6 rokov. Je to kurz životných skúsenosti pre malé deti zameraný na bojové umenie Taekwon-Do. Kurz učí deti životným schopnostiam potrebných pre správny vývoj dieťaťa a je vedený formou hier a takých rozhovorov, ktorým malé deti rozumejú. Kurz obsahuje témy: Kto je cudzí, sebaobranu, bezpečnosť v nečakaných situáciách, zdravý životný štýl a iné.
Činnosti nášho športového klub klubu sú financované z členských príspevkov, zo sponzorských príspevkov a z podielu 2% (resp. 3%) zaplatených daní. Členské príspevky sú v prevažnej miere používané na úhradu nákladov súvisiacich s prenájmom telocviční. Zo sponzorských príspevkov a podielov 2% daní sme v predchádzajúcich rokoch financovali nákup cvičebných pomôcok (boxovacia figurína BOB, lapy, dosky na prerážanie), účasť na súťažiach (cestovné, ubytovanie, štartovné) a organizovali sme súťaž v Bratislave.
Finančné prostriedky z 2% (3%) získané v roku 2016 použijeme v závislosti od výšky prijatej sumy. Peniaze môžu byť použité na nákup cvičebných pomôcok, na reprezentáciu (účasť na súťažiach), na organizovanie súťaží a sústredení, na propagáciu klubu a na rozvoj a podporu kurzov „TKD Tigers“.
Ak ste sa rozhodli prispieť nám 2 % (3%) podielom z Vašich zaplatených daní, postupujte prosím podľa toho či ste fyzická alebo právnická osoba. Všetky podrobné informácie t. j. postup ako poukázať 2% (resp. 3%) z zaplatených daní nájdete na web stránke: http://www.rozhodni.sk.

Za Váš príspevok Vám v mene všetkých členov klubu vopred ďakujem.

Dárius Kneppo, predseda klubu